محاسبه گر سیستم های اتوماسیون آبیاری

تعداد سیستم های اتوماسیون آبیاری شالیزار مورد نیاز جهت نصب در زمین شالیزاری مبتنی بر تعداد کرت ها، مساحت زمین و شیب زمین شالیزاری محاسبه می شود. می توانید از این ابزار جهت محاسبه ی تعداد دستگاه های مورد نیاز خود استفاده کنید.

محاسبه گر سیستم اتوماسیون آبیاری باغ

محاسبه گر سیستم اتوماسیون آبیاری شالیزار