خشک کن های DryZero

خشک کن DryZero

10 متر مکعب
میلیون تومان 199
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

20 متر مکعب
میلیون تومان 260
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

25 متر مکعب
میلیون تومان 285
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

30 متر مکعب
میلیون تومان 305
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

35 متر مکعب
میلیون تومان 369
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

40 متر مکعب
میلیون تومان 428
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

45 متر مکعب
میلیون تومان 462
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

50 متر مکعب
میلیون تومان 506
 • مدل اتاقی
 • منبع انرژی هیبرید
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 11/4
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 20 تا 50 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 11/2
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 50 تا 100 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 10/9
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 100 تا 150 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 10/7
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 150 تا 200 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 10/4
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 200 تا 300 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 11/2
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 20 تا 50 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 11/1
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 50 تا 100 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 10/9
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 100 تا 150 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 10/8
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 150 تا 200 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 10/6
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 200 تا 300 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش