خشک کن های DryZero

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 11/2
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 20 تا 50 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 11/1
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 50 تا 100 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 10/9
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 100 تا 150 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 10/8
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 150 تا 200 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی برق
میلیون تومان 10/6
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 200 تا 300 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 11/4
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 20 تا 50 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 11/2
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 50 تا 100 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 10/9
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 100 تا 150 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 10/7
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 150 تا 200 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی گازی
میلیون تومان 10/4
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 200 تا 300 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی هیبرید
میلیون تومان 11/5
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 20 تا 50 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی هیبرید
میلیون تومان 11/3
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 50 تا 100 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی هیبرید
میلیون تومان 11
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 100 تا 150 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی هیبرید
میلیون تومان 10/8
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 150 تا 200 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش

خشک کن DryZero

مدل اتاقی با منبع انرژی هیبرید
میلیون تومان 10/5
به ازای هر مترمکعب
 • برای فضای با حجم 200 تا 300 متر مکعب
 • دارای یک سال ضمانت قطعات
 • دارای پنج سال خدمات پس از فروش