کارشناس ارشد مهندسی مکانیک برنامه نویس نرم افزار توسعه دهنده پلتفرم های اتوماسیون در صنعت و کشاورزی